Technické informácie

Tento dokument Vás oboznámi s technickými detailmi a vlastnosťami zákazkovo vyrábaných drevených podláh SAXOPARKET, ktoré musíte poznať.

Prevzatie zodpovednosti:

Po prevzatí drevenej podlahy SAXO PARKET z kvalitatívnej a kvantitatívnej stránky neručíme za chyby spôsobené nesprávnou prepravou, nesprávnym skladovaním a pokladaním. Majte na zreteli, že montáž podlahy je potrebné ponechať na odborne vyškolený personál. Na drevenú podlahu SAXOPARKET sa nevzťahuje záruka, pokiaľ nebola montovaná montážnikmi odporúčanými výrobcom. Vzhľad parkety nie je možné reklamovať po položení podlahy. Drevené podlahy SAXOPARKET sa v zásade vyrábajú na zákazku podľa zadania zákazníka. Vždy pri objednávke podláh odporúčame objednať dostatočné množstvo vrátane potrebného prerezu a možných nepatrných strát, pretože dorobenie aj malého množstva metrov naviac môže trvať rovnako dlhú dobu ako vyrobenie celej zákazky a tiež z dôvodu rôznych farebných a štrukturálnych odlišností dreva vo viacerých dodávkach.

Rozdielnosti:

Každý kus dreva a teda aj každá podlaha je originálna! Farebné rozdiely, rozdiely v štruktúre dreva sú spôsobené prirodzenými vlastnosťami dreva ako prírodného materiálu, ktorý praská, mení farbu, starne a chová sa nedokonalo. Drevo ako aj povrchová úprava oxidujú a nemožno pozerať ako sa podlaha javí na vzorke a ako sa javí keď je nová. Preto vzorky, vystavované plochy nemôžu byť úplne identické s Vašou novou drevenou podlahou. Každá realizácia je jedinečná a podlaha je do istej miery odlišná farebne ako aj v štruktúre dreva (kresba, praskliny, hrče). Nie je možné garantovať v každej dodávke drevených podláh rovnaké hrče, ich množstvo, kresbu dreva, praskliny, tieto „nedokonalosti“ povrchu sú prejavom unikátnosti dreveného povrchu a ručnej práce. Všetky tieto odlišnosti a rozdiely nie sú dôvodom na reklamáciu drevenej podlahy! Reklamácie z takýchto dôvodov sú preto zamietnuté!

Montáž drevených podláh:

Príprava podkladu a následná montáž podláh je určená pre odborníkov a vyžaduje si dobrú skúsenosť práce s drevenými podlahami. Nesprávne pripravený podklad a neodborná montáž môže viesť k celkovému znehodnoteniu podlahy a tým k neuznaniu reklamácie. Dodržaním podmienok správneho technologického postupu montáže a udržovaním ideálnej vlhkosti podkladu a vlhkosti v priestoroch, zabezpečíte bezproblémové použitie a funkčnosť podlahy. Drevené podlahy SAXOPARKET je možné lepiť celoplošne na podklad so stálo pružnými lepidlami na to určenými. Celoplošné lepenie odporúčame z dôvodu väčšej odolnosti podlahy voči výkyvom vlhkosti a teploty, pri podlahovom vykurovaní obzvlášť. Použitie konkrétneho typu lepidla závisí priamo na realizátorovi montáže podlahy, čím preberá zodpovednosť za jeho výber a použitie. Podklad musí byť absolútne vyrovnaný, nerovnú podkladovú vrstvu s toleranciami väčšími ako 2 mm na 2m dĺžky, je nutné pred pokladaním podlahy vytmeliť, zbrúsiť alebo vyrovnať zodpovedajúcim materiálom. Je tiež nutná kontrola vlhkosti podkladového materiálu, ktorá nesmie prekročiť pri betónovom podklade 2%, pri dreve 8% a pri anhydride 0,5%. Pri podlahovom vykurovaní je nutné podklad pred začiatkom pokladania postupne a dôkladne vyhriať – protokol o vyhrievaní si treba vyžiadať od inštalatéra. Pre pokladanie je nutná teplota podkladu cca 15-18 °C. Po ukončení montáže by sa táto teplota nemala meniť po dobu 3 dní – doba vytvrdnutia lepidla. Tiež je nutná kontrola vlhkosti vzduchu prostredia, ktorú odporúčame udržovať v rozmedzí 45-60% už počas realizácie montáže. V prípade nedodržania týchto podmienok nenesie výrobca drevených podláh SAXOPARKET zodpovednosť za prípadné deformácie podlahy ako sú: rozmerové zmeny, vyschnutie, praskanie podláh, odlupovanie lamiel, prehýbanie a pod. Podlaha je expedovaná s vlhkosťou 8+-2%.

Vzhľadom k technologickým vlastnostiam dreva ako prírodného materiálu a vzhľadom ku klimatickým pomerom v miestnosti počas vykurovacieho obdobia nemožno vylúčiť škáry. Tie nepredstavujú kvalitatívny nedostatok a musia byť tolerované pretože sú prirodzenou vlastnosťou dreva. Pri prvom uvedení drevenej podlahy do prevádzky a pri začiatku vykurovacieho obdobia je nutné začať kúriť postupne! Pred každým čistením podlahy odporúčame znížiť teplotu podlahového vykurovania. Teplota podlahy by pri teplote v miestnosti 21°C na žiadnom mieste nemala prekročiť 27°C. Pri kobercoch na drevenej podlahe sa musí kvôli vyššej podlahovej teplote počítať so silnejším tvorením škár.

Poškodenie:

Pred montážou je nutné podlahu skladovať v miestnosti , v ktorej sa bude inštalovať, v pôvodnom obale, tak ako bola dovezená.  Nesmie byť skladovaná priamo na podklade, musí byť použitá podložka ( paleta, polystyrén). Olejovo-voskový povrch podláh vyzrieva 3-4 týždne, preto čerstvo olejovo-vosková podlaha je citlivejšia na poškodenie povrchu. Treba dbať na zvýšenú opatrnosť hlavne hneď po montáži, kedy je vyššie riziko poškodenia. Pred samotným používaním podlahy nechajte lepidlo aspoň 12 hodín vytvrdnúť a zabráňte vstupu na podlahu. Ťažký nábytok a súčasti interiéru je vhodné na drevenú podlahu klásť po 24 hodinách. Nábytok je potrebné opatriť filcovými podložkami. Dôležitá je tiež správna údržba. Vlhkú údržbu je možné realizovať najskôr 2 týždne po rozbalení podlahy. Pokiaľ dôjde k rozliatiu vody alebo inej tekutiny na podlahu, je nutné okamžite podlahu dosucha vyutierať, aby sa predišlo vniknutiu tekutiny cez povrchové póry, prípadne cez špáry v podlahe hlbšie dovnútra. 

Objednávky:

Tovar je možné objednať priamo vo výrobe alebo e-mailom. Objednané množstvo je vždy brané ako spodná možnosť dodávky. Nedodávame čiastočné balíky. Vždy je treba objednať dostatočné množstvo. Objednávku je nutné špecifikovať presne a jednoznačne aby sa zamedzilo zlému zadaniu do výroby. Pri zákazkovej výrobe je nutné tovar objednať priamo vo výrobe podľa vopred dohodnutého termínu.

Vaša objednávka bude potvrdená po prijatí zálohovej platby na náš účet mailom priamo z výroby. 24 hodín po vydaní tohto potvrdenia objednávky, všetky náklady spojené s prípravou a realizáciou objednávky uhrádza odberateľ. Vzhľadom k tomu, že naša výroba je zákazková, nie je možné brať späť žiadne dielce či celé balíky.

Dodávky:

Termíny dodávok sa snažíme realizovať v čo najkratšej dobe a snažíme sa potvrdiť presný termín dodávky.  Nie je možné garantovať každý termín z dôvodov vyššej moci, ktorú nie sme schopní ovplyvniť.